ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีประกาศความเป็นส่วนตัว ดังนี้